KRIS

Koncepcia rozvoja informačných systémov (KRIS)

Každá obec ako povinná osoba zodpovedá za vytváranie, správu a rozvoj informačných systémov verejnej správy a je povinná vypracovať a aktualizovať koncepciu rozvoja informačných systémov (KRIS). Táto povinnosť vyplýva zo Zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť GM-Link poskytuje odborné poradenstvo pri návrhu KRIS. Cieľom koncepcie je stanovenie cieľov, organizačných, technických a technologických nástrojov a architektúry informačných systémov verejnej správy. Pozostáva zo štyroch základných častí:

  • Analýza a vyhodnotenie súčasného stavu informačných systémov povinnej osoby pre podporu služieb verejnej správy.
  • Porovnanie súčasného stavu informačných systémov s platnou legislatívou a cieľmi obce.
  • Návrh koncepcie rozvoja informačných systémov obce pre poskytovanie elektronických služieb občanom.
  • Vytvorenie koncepcie rozvoja informačných systémov obce v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.

Skúsený konzultačný tím spoločnosti GM-Link je garanciou, že navrhnutá KRIS je v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy, s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy SR pričom zohľadňuje individuálne potreby a požiadavky povinnej osoby.

Spoločnosť GM-Link tiež poskytuje profesionálne poradenstvo pri získavaní prostriedkov na informatizáciu verejnej správy zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Viac>