NFP

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP)

Spoločnosť GM-Link uľahčuje žiadateľom získať prostriedky na informatizáciu verejnej správy zo štrukturálnych fondov Európskej únie. GM-Link poskytuje odborné konzultačné služby pri príprave projektu, pri vypracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII), podieľa sa na príprave súvisiacich dokumentov, poskytuje poradenstvo aj pri podaní projektu.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) je strategický dokument, prostredníctvom ktorého sú čerpané finančné prostriedky z fondov Európskej únie na dopravu a rozvoj informačnej spoločnosti na Slovensku.

Využite dlhoročné riadiace skúsenosti spoločnosti GM-Link v oblasti informatizácie verejnej správy.